Kutsalın Kırılgan Kubbesi: Peter Berger’e göre Çoğulculuk Çağında İnancın Anlamı


Özet Görüntüleme: 63 / PDF İndirme: 48

Yazarlar

  • Mehmet Emin BALCI İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7419748

Anahtar Kelimeler:

Dinsel deneyim, Çoklu tercih, rölativizm, fundamentalizm, kötü inanç

Özet

Çoğulculuk modern toplumu kadim toplumlardan ayıran en önemli özelliktir. Toplumsal dünyada mutlak bir merkezin yerini izafi ve birbirlerinin yerini almaya çalışan tercihlerin rekabetine bırakması dinsel sembolik evrenin farklılıkları birleştirici ve bütünleyici perspektifinden apayrı, izafi bir düzenin doğmasına sebep olmuştur. Bu düzen içinde dinin geleceğinin ne olacağı oldukça hararetli tartışmalara sebep olmuştur. Bu çalışmada çağdaş sosyolojinin önde gelen sosyologlarından Peter L. Berger’in çoğulculuk ve dinsel gerçeklik hakkındaki görüşlerini ele alacağız. Öncelikle dünyanın önceden verilmiş /bahşedilmiş (taken for granted) bir anlamdan aktörlerin karar-alım süreçlerine göre inşa edilme sürecini tartışacağız . İkinci olarak piyasa sisteminin çoktan seçmeli düzeninde ayakta kalmak için geliştirilen bir örgütlenme tarzı olarak denominasyon kavramına odaklanacağız. Üçüncü olarak Berger’in geç dönem çalışmaları bağlamında dinin bir düşünce üslubu olarak yeniden üretilme sürecini iki karşıt kavramın ekseninde okumaya çalışacağız: fundamentalizm ve rölativizim. Son olarak ise Berger’in erken dönem çalışmalarından biri olan “Precarious Vision”daki dinin toplumsal söylemin kurucusu olarak değil ancak bu söylemsellik tarafından imal edilen bir sosyolojik değerle varlığını sürdürdüğü hakkındaki tezini açılımlamaya çalışacağız.

Referanslar

Balcı, M. E. (2012). Peter Berger’in Din ve Bilgi Sosyolojisi Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi),

Berger, P.L. (1963). “A Market Model for the Analysis of Ecumenicity”, Social Research, Bahar, 77-93

Berger, P. L (1961) Precarios Vision: A Sociologist Looks at Social Fictions and Christian Faith, New York, Doubleday

ve Company,

Berger, P. L. (1967). A Sociological View of The Secularization of Theology, Journal for The Scientific Study of Religion,

Sayı:6, Cilt:1, Bahar, 3-16

Berger, P. L. (2003). “Orthodox and Pluralistic Challenge”, Greek Orthodox Theological Review Sayı:48, Bahar, 33-42

Berger, P. L. (2005). Kutsal Şemsiye, terc. Ali Coşkun, İstanbul: Rağbet Yayınları

Berger, P. L. , Woodhead, L. ,Heelas, P. ve Martin D. (ed) (2001). “Postcript”, Peter Berger and The Study of Religion,

London, Routledge, 189-198

Berger, P. L. (1981). “The Pluralistic Situation and The Coming Dialogue Between World Religions”, Buddhist-Christian

Studies, Vol: 1, 31- 41

Berger, P. L. ve Zijderveld , A.C. (2009). In Praise of Doubt: How to Have Convictions Without Becoming a Fanatic,

y.y, HarperCollins e-books,

Berger, P. L. ve Luckmanni T. (1995). Modernity, Pluralism and The Crisis of Meaning: Orientation of Modern Man,

Gütersloh, Bertelsmant Foundation Publishers,

Berger, P. L.(2005). “Orthodoxy and Global Pluralism”, Demokratizatsiya ., Vol. 13 Issue 3, 437-447. 11p.

Berger, P. L.(2008). “Secularization Falsified”, First Thing, , 23- 27

Berger, P. L., Banchoff, T. (ed), (2007) “Pluralism, Protestanization and The Voluntary Principle”, Democracy and The New

Religious Pluralism içinde, London, Oxford University Press, 19- 30

Davie, G. (2006) Modern Avrupada Din, Akif Demirci (çev.),İstanbul: Küre Yayınları

Durkheim, E. (2006). Toplumsal İşbölümü, Özer Ozankaya (çev), İstanbul, Cem Yayınları,

Günay, E. (1998). Gabriel le Bras’a Göre Din Sosyolojisinin Araştırma Alanları ve Yöntemleri, Erciyes Sosyal BilimlerEnstitüsü

Dergisi, Sayı: 2, 10-28

Hervieu-Léger, D. Woodhead, L. Heelas, P. ve Martin, D., (ed), (2001). “The Twofold Limit of The Nation of Secularization”,

Peter Berger and The Study of Religion, London: Routledge.

Mills, C. W. (2007). Toplumbilimsel Düşün, Ünsal Oskay (çev), İstanbul: Der Yayınları.

Sartre, J.P. (2009). Varlık ve Hiçlik, Turhan Ilgaz (çev), İstanbul: İthaki Yayınları

Weber, M. (1973). “On Sect, Church and Mysticism”, Sociological Analysis, Cilt:34, No:2, 140-149

İndir

Yayın Tarihi

14-02-2018

Nasıl Atıf Yapılır

BALCI, M. E. (2018). Kutsalın Kırılgan Kubbesi: Peter Berger’e göre Çoğulculuk Çağında İnancın Anlamı. POSSEIBLE, (12), 53–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.7419748

Sayı

Bölüm

Makaleler