Yayın İlkeleri

DERGİNİN YAYIN POLİTİKASI

Posseible’de yayımlanacak olan yazıların iyi tanımlanmış bir probleminin olmasına; bu probleme ilişkin yeni bir bakış açısı getirmesine ya da bunun yollarını aramasına; bu problemi, ele aldığı konunun literatürü içinde belirli bir bağlama oturtmasına ve bunu iyi tasarlanmış argümanlar yoluyla sunmasına azami düzeyde ihtimam gösterilir.

Posseible: Felsefe Dergisi sayfalarında altı tür çalışmaya yer verir: dergi kapsamına giren herhangi bir konunun belli yönlerinin derinlemesine incelendiği ve tartışıldığı özgün araştırma makaleleri; Posseible’de yayınlanmış yazılara ilişkin tartışma yazıları; felsefe tarihinde öne çıkan temel metinleri Türkçeleştiren çeviriler; yurtiçinden ve yurt dışından araştırmacılarla belirli bir konu etrafında veya eserleri hakkında yapılan röportajlar; güncel yayınlara ilişkin kitap değerlendirme yazıları; ve belirli bir konu hakkında kısa değini yazıları (en fazla 2000 kelime) yayınlar.  

 Posseible’nin kimi sayıları dosya konusu içerebilir. “Dosya” kapsamında gönderilen araştırma makaleleri de kör hakemlik sürecine girer ve aşağıda açıklanan makale değerlendirme sürecinin ardından yayınlanır.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayımlanmamış veya başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel toplantı ve konferanslarda sunulmuş bildiriler ya da bir tez kapsamında üretilmiş olan metinler yalnızca derginin amacına, yayın politikasına ve biçimsel koşullarına uygun olduğu durumlarda yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilirler; ve bu durum yazının başında bir dipnot ile belirtilmesi gereklidir.

 

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Posseible’de araştırma makaleleri ve tartışma yazılarına ilişkin değerlendirme süreçleri her aşamada ve bütünüyle kör hakemlik yöntemiyle yürütülür. Aday yazıların değerlendirme süreçleri son aşamaya gelene kadar hakemler yazarın kim olduğunu bilmezler.

 Araştırma yazıları ve tartışma yazıları dışında kalan diğer tür çalışmalar editör değerlendirmesinden geçer ve yayınlanmaları editörün onayına bağlıdır.

Posseible: Felsefe Dergisi’ne gönderilen araştırma makalelerine ilişkin editör değerlendirmesi ve hakemlik süreci şu şekilde işler:

Editör Değerlendirmesi: Dergiye ulaşan editör tarafından derginin temel amacına, bilimsel niteliğine ve akademik etiğe uygunlukları açısından değerlendirilir. Bu aşamada derginin temel amacına uygun olmayan veya derginin nitelikli yayın politikasına ve akademik etik ilkelerine uygun olmayan yazılar reddedilir ve bu yazılar için ikinci aşamaya geçilmez.

Hakem Değerlendirmesi: Editör değerlendirmesini geçen yazılar yazarın teşhis edilmesini sağlayacak tüm unsurlardan arındırılarak iki hakeme gönderilir. Hakemler yazının niteliğini ve özgünlüğünü derginin belirlemiş olduğu kriterlere göre değerlendirirler. İlk iki hakem arasında yazının yayımlanabilirliği konusunda görüş ayrılığı olması durumunda yazı üçüncü bir hakemin değerlendirmesine sunulur. Bu değerlendirme süreci sonunda hakemlerin yazdığı raporlar yazarlara iletilir. Hakemlerin yazının yayımlanmasını çeşitli koşullara bağladığı durumlarda yazarların belirlenen süre içinde istenen değişiklikleri yapmaları, bu değişiklik önerilerine itiraz etmeleri halinde ise gerekçelerini detaylı bir şekilde editörlerle paylaşmaları beklenir.

Bir makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağını ilişkin son karar daima editöre aittir.

Gönderilen yazıların editör değerlendirmesini geçip geçmedikleri üç hafta içinde yazarlara bildirilir. Hakem değerlendirme aşamasının sonuçlanması iki-beş ay arasında sürebilir. Bu sürecin sonunda editörler yazara kabul mektubunu iletirler ve yazarı makalenin ne zaman yayımlanacağı konusunda bilgilendirirler.

Posseible yıl boyunca yazı kabul etmektedir. Gelen yazılar hemen değerlendirme sürecine sokulur ve yayımlanmalarına karar verilirse uygun olan ilk sayıda yayımlanırlar. Dolayısıyla değerlendirme aşamalarını başarılı bir şekilde geçmiş yazıların derginin bir sonraki sayısında yayımlanması mümkün olmayabilir. Ancak Posseible kabul edilen yazıların yayın öncesi versiyonlarını internet sayfasında yayımlar.

Posseible: Felsefe Dergisi için kitap değerlendirmesi yazmak ve çeviri yapmak isteyen yazarların plan aşamasında ilgili editörlerle irtibata geçmesi tavsiye edilir. Kitap değerlendirmelerinin ve çevirilerin de derginin biçimsel koşullarına uyması beklenir. Posseible: Felsefe Dergisi yalnızca Türkçe yayın hakları alınmış ya da telif hakkı kısıtlaması olmayan çevirileri basar. Telif hakkına ilişkin izin sürecinin çevirmen tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Kitap değerlendirmeleri ve çeviriler yalnızca ilgili editörlerin değerlendirmesine tabiidir.

Posseible’nin yayın kurulu üyeleri de dergiye yazılarını gönderebilirler. Bu durumda ilgili kişi o yazının değerlendirme sürecinin tamamen dışında tutulur.